وبگاه شخصی حميدرضا رضائي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: زیست شناسی و شناخت حیوانات شکاری
پرنده شناسی
انسان و محیط زیست
شناخت محیط زیست
كارشناسي ارشد: مدیریت حیات وحش و مناطق حفاظت شده ژنتیک تکمیلی ژنتیک حفاظت پرنده شناسی تکمیلی مدیریت تنوع زیستی
دكتري: جغرافیای جانوری ایران پرنده شناسی
  بازديد : 27765
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان