وبگاه شخصی حميدرضا رضائي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: حميدرضا
نام خانوادگي: رضائي
دانشكده: شيلات و محيط زيست
گروه آموزشي: محیط زیست
رتبه علمی: استاديار
صفحه خانگي: http://rezaei.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: Rezaei@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيشیلات و محیط زیست/ محیط زیست علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1367 تا 1369 
كارشناسي ارشدمحیط زیست دانشگاه تربیت مدرس ایران 1369 تا 1373 
دكتريمحیط زیست / تنوع زیستی ژوزف فوریه فرانسه 2003 تا 2006 
مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشیار علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1393    تخصص اصلی
1-ژنتیک جمعیت حیات وحش
2-تبازایی جانوارن
3-جغرافیای زیستی
4-ژنتیک سیمای سرزمین
5-بوم شناسی پرندگانآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی و فرانسه


تخصص اصلي :
تنوع زیستی ژنتیک حیات وحش
  بازديد : 27771
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان