وبگاه شخصی حميدرضا رضائي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. اکبری، ح.، وارسته مرادی، ح.، باغستانی، ن. و رضایی، ح. ر, بررسی ترکیب و رجحان غذایی جبیر (Gazella bennettii shikarii) در فصل بهار در پناهگاه حیات وحش دره انجیر، استان یزد, خشک بوم, 1393, شماره (4:2), 1 تا 10
 2. اسدی آقبلاغی؛ م.، کابلی، م.، رضایی، ح. ر.، شعبانی، ع. و زمانی، و, تشابه و تفاوت هاي ژن ناحيه كنترل ميتوكندري در دو گونه سگ (Canis lupus familiaris) و گرگ (Canis lupus) در ايران, بیوتکنولوژی کشاورزی, 1393, شماره ((6):2), 15 تا 26
 3. الهامی‌راد، ا.، رضایی، ح. ر.، وارسته مرادی، ح. و کابلی، م, ارجحیت‌های زیستگاهی کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) در مقیاس سیمای سرزمین (مطالعه موردی: پناهگاه حیات‌وحش شیراحمد سبزوار), محیط زیست جانوری, 1393, شماره ((6):4), 29 تا 38
 4. مهري، آ.، سلمان ماهینی، ع.، میرکریمی، س. ح.، رضايي، ح. ر, مقايسه كارايي سه الگوريتم هوشمند رايانه‌اي در انتخاب مناطق مناسب حفاظت (مطالعه موردي: استان مازندران), محيط شناسي, 1393, شماره ((40):1), 1-16
 5. جهانگیری، ل.، شعبانی، ع. و رضایی، ح. ر, مقایسه ژنتیکی دو جمعیت ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldi) در رودخانه‌های تیل‌آباد و شیرآباد گلستان با استفاده از نشانگر ریزماهواره, محیط زیست جانوری, 1393, شماره ((6):1), 35-42
 6. مهري، آ.، سلمان ماهینی، ع.، میرکریمی، س. ح.، رضايي، ح. ر, انتخاب مناسب‌ترين شبكه منطقه تحت حفاظت با استفاده از يك الگوريتم هوشمند (مطالعه موردي: استان مازندران), محيط زيست طبيعي, 1393, شماره (2), 207-222
 7. -پارسایی، ف.، وارسته مرادی، ح.، رضایی، ح. ر, تاثير روش هاي متفاوت برداشت چوب از جنگل بر تركيب گونه اي جامعه پرندگان جنگلي جنگل شصت كلاته، گرگان, بوم‌شناسی کاربردی, 1393, شماره (7), 41-52
 8. حسینی، س. م.، رضایی، ح. ر.، وارسته مرادی، ح.، نادری، س. و نیکوی، ف, بررسي فيلوژئوگرافي جمعيت قوچ و ميش هاي استان يزد بر اساس داده هاي ژنوم ميتوكندري, محیط زیست جانوری, 1393, شماره (3), 176-169
 9. عرفانيان،ب، سلمان ماهيني، ع. ر.، ميركريمي، س . ح. و رضايي، ح. ر, پيش‌گويي توزيع بالقوه پلنگ ايراني (Panthera pardus saxicolor) با استفاده از داده‌هاي حضور, پژ‍وهش‌هاي محيطزيست, 1392, شماره (7), 82-73
 10. - میرزایی، ر.، اسماعیلی ساری، ع.، قربانی، ه.، حافظی مقدس، ن.، همامی، م. ر. و رضایی، ح. ر., پيش بيني توزيع مكاني كادميوم، آرسنيك، كروم و مس در خاك سطحي استان گلستان, پژوهش‌هاي محيط زيست, 1392, شماره (7), 35-44
 11. اسدی آقبلاغی، م.، رضایی، ح. ر. و زمانی، و, تبارشناسي زيرگونه هاي گرگ براساس نشانگرهاي ميتوكندريايي. دوفصلنامه پژوهش‌هاي محيط زيست, پژوهش‌هاي محيط زيست, 1392, شماره (7), 13-22
 12. -خسروی، ر.، کابلی، م.، رضایی، ح. ر. و منتظمی، ش, بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي گرگ ايراني و سگ هاي اهلي و ولگرد با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره, فصلنامه ژنتيك نوين, 1392, شماره (8), 261-272
 13. -عسکری، ق.، شعبانی، ع. و رضايي، ح. ر, بررسي تنوع ژنتيكي ماهي گل چراغ Garra rufa Heckel، 1843 استان فارس با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره, فصلنامه ژنتیک نوین, 1392, شماره (8), 341-348
 14. حسینی، س. ا.، شعبانی، ع. و رضايي، ح. ر, مقايسه ساختار ژنتيكي كپور دندان زاگرس (Aphanius vladykovi) در تالاب‌هاي گندمان و شلمزار در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره, زیست‌شناسی جانوری, 1392, شماره (5), 39-48
 15. جهانگیری، ل.، شعبانی، ع. و رضايي، ح. ر, مقايسه ساختار ژنتيكي سه جمعيت ماهي خياطه Alburnoides bipunctatus Bloch 1782 خياطه در گلستان با نشانگر ريزماهواره. , فصلنامه ژنتیک نوین, 1392, شماره (8), 423-434
 16. میرزایی، ر.، همامی، م. ر.، اسماعیلی ساری، ع. و رضایی، ح. ر, مدل سازی پراکنش دلیجه کوچک (Falco naumanni) در استان گلستان. پژوهش¬های محیط زیست, پژوهش‌های محیط زیست, 1392, شماره (8), 149-156
 17. مهری، آ.، سلمان ماهینی، ع. ر.، رضایی، ح. ر. و زمانی، و, تحليل ساختاری داده‌هاي كمي با كاربرد ECHELON ANALYSIS (مطالعه موردی: اولویت‌بندی مناطق از نظر غنای پرندگان در استان گلستان), پژوهش‌های محیط زیست, 1392, شماره (8), 157-168
 18. انصاری، ا.، کرمی، م.رضایی، ح. ر. و ریاضی، ب, مدلسازي قطعه قطعه شدن زيستگاه پازن در نيمه جنوبي استان مركزي, محیط زیست جانوری, 1392, شماره ((5):4), 1-9
 19. کریمی، س.، وارسته مرادی، ح.، رضایی، ح. ر. و قدیمی، م.،, مطلوبيت زيستگاه دارکوب سياه Dryocopus martius در دو فصل زمستان و بهار در جنگل شصت کلاته گرگان., اکولوژی کاربردی, 1391, شماره (1), 29-15
 20. کریمی، س.، وارسته مرادی، ح. و رضایی، ح. ر.، , مدل رضامندی زیستگاه برای دارکوب سیاه و دارکوب خالدار بزرگ با استفاده از رگرسیون منطقی, پژوهش‌های محیط زیست, 1391, شماره (5), 56-47
 21. - قلی‌پور، م.، سلمان ماهيني، ع. ر.، رضايي، ح. ر.، وارسته مرادی، ح. و حسن‌زاده کیابی، ب. , مدیریت عدم قطعیت در ارزیابی‌های فهرست سرخ IUCN, فصلنامه محيط زيست و توسعه, 1391, شماره (5), 44-39
 22. عسکری، ق.، شعبانی، ع. و رضايي، ح. ر, بررسي تنوع ژنتيكي ماهي سنگليس (Garra rufa) در استان كهگيلويه و بويراحمد با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره, فصلنامه محيط زيست جانوري, 1391, شماره (4), 130-123
 23. مهري، آ.، سلمان ماهینی، ع.، میرکریمی، س. ح.، رضايي، ح. ر, اولويت‌بندي مناطق مناسب حفاظت با كاركرد الگوريتم مذاب‌سازي شبيه‌سازي شده., فصلنامه محيطزيست و توسعه , 1391, شماره (6), 80-67
 24. بهناز عرفانیان، سیدحامد میرکریمی، عبدالرسول سلمان ماهینی، حمیدرضا رضایی, نقش روگذر و زيرگذر در جبران آثار منفي تكه تكه شدن زيستگاه ها: مطالعه موردي : پلنگ پارك ملي گلستان., فصلنامه محيط زيست و توسعه , 1389, شماره (1), 42- 35
 1. Naderi, G., Kaboli, M., Koren, T., Karami, M., Zupan, S., Rezaei, H.R., Krystufek, B, Mitochondrial evidence uncovers a refugium for the fat dormouse (Glis glis Linnaeus, 1766) in Hyrcanian forests of northern Iran, Mammalian Biology, 2014, شماره (79), 202-207
 2. Farashi, A., Kaboli, M., Rezaei, H.R., Naghavi, M.R., Rahimian, H, Plankton composition and environmental parameters in the habitat of the Iranian cave barb (Iranocypris typhlops) in Iran, Animal Biodiversity and Conservation, 2014, شماره ((37):1), 13-21
 3. Mehri, A., Salmanmahiny, A.R., Mirkarimi, S.H., Rezaei, H.R, Use of optimization algorithms to prioritize protected areas in Mazandaran Province of Iran, Journal for Nature Conservation, 2014, شماره (22), 462-470
 4. Ansari A., Karami M., Rezaei H.R., Riazi B, Developmental impacts on wild goat’s (Capra aegagrus) ecosystem in Markazi province and its solutions, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 2014, شماره ((5):1), 145-149
 5. Asadi Aghbolaghi, M., Rezaei, H.R., Scandura, M., Kaboli, M, Scandura, M., Kaboli, M., 2014. Low gene flow between Iranian Grey Wolves (Canis lupus) and dogs documented using uniparental genetic markers, Zoology in the Middle East, 2014, شماره ((60):2), 95-106
 6. Farashi, A., Kaboli, M., Rezaei, H.R., Naghavi, M.R., Rahimian, H., Coad, B.W, Reassessment of the taxonomic position of Iranocypris typhlops Bruun & Kaiser, 1944 (Actinopterygii, Cyprinidae), ZooKeys, 2014, شماره (374), 69-77
 7. Khosravi R., Asadi Aghbolaghi M., Rezaei H. R., Nourani E., Kaboli M, Is black coat color in wolves of Iran an evidence of admixed ancestry with dogs?, Journal of Applied Genetics, 2014
 8. Khosravi, R., Rezaei, H.R., and Kaboli, M, Detecting Hybridization Between Iranian Wild Wolf (Canis lupus pallipes) and Free-ranging Domestic Dog (Canis familiaris) by Analysis of Microsatellite Markers, Zoological Society of Japan, 2013, شماره (30), 27-34
 9. - Naderi, G., Kaboli, M., Karami, M., Rezaei, H.R., Lahoot, M., Kamran, M., Koren, T., Krystufek, , Mammary number and litter size of the fat dormouse in the Southern Caspian coast, Mammalia, 2013
 10. Erfanian, B., Mirkarimi, S.H., Salman-Mahini, A.R., Rezaei, H.R., A presence-only habitat suitability model for Persian leopard Panthera pardus saxicolor in Golestan National Park, Iran, Wildlife Biology, 2013, شماره (19), 170-178
 11. Fadakar, D., Rezaei, H.R., Hosseini, M., Sheykhi Ilanloo, S., Zamani, W, Detecting Domestic Dog (Canis lupus familiaris) in Diet of Persian Leopard (Panthera pardus saxicolor) Using DNA Tools, The International Journal of Environmental Resources Research, 2013, شماره (1), 247-252
 12. D Fadakar, D., Rezaei, H.R., Naseri, M., Mirzakhah, M., Naderi, S., Zamani, W, Phylogenetic analysis of Persian Gazella, Gazella subgutturosa (Artiodactyla: Bovidae) based on cytochrome b in central Iran, Molecular Biology Research Communications, 2013, شماره (2), 151-159
 13. - Rezaei, H.R., Naderi, S., Chintauan-Marquier, I.C., Taberlet, P., Virk, A.T., Naghash, H.R., Rioux, D., Kaboli, M., Pompanon., F., Evolution and Taxonomy of the Wild Species of the Genus Ovis (Mammalia Artiodactyla, Bovidae), Molecular Phylogenetics and Evolution, 2010, شماره (54), 315-326
 14. - Gebremedhin, B., Ficetola, G.F., Naderi, S., Rezaei, H.R., Maudet, C., Rioux, D., Luikart, G., Flagstad, Ø., Thuiller W., & Taberlet, P, Combining genetic and ecological data to assess the conservation status of the endangered Ethiopian walia ibex., Animal Conservation, 2009, شماره (12), 89–100
 15. - Gebremedhin, B., Ficetola, G.F., Naderi, S., Rezaei, H.R., Maudet, C., Rioux, D., Luikart, G., Flagstad, Ø., Thuiller W., & Taberlet, P, Frontiers in identifying conservation units: from neutral markers to adaptive genetic variation., Animal Conservation, 2009, شماره (12), 107-109
 16. Taberlet P, Valentini A, Rezaei HR, Naderi S, Pompanon F, Negrini R, Ajmone-Marsan P, Are cattle, sheep, and goats endangered species?, Molecular Ecology, 2008, شماره (17), 275-284
 17. Saeid Naderi, Hamid-Reza Rezaei, François Pompanon, Michael G. B. Blum, Riccardo grini , Hamid-Reza Naghash , Özge Balkız , Marjan Mashkour, Oscar Gaggiotti, Paolo Ajmone-Marsan, Aykut Kence, Jean-Denis Vigne & Pierre Taberlet, The goat domestication process inferred from large-scale mitochondrial DNA analysis of wild and domestic individuals, PNAS, 2008, شماره (105)
 18. Saeid Naderi, Hamid-Reza Rezaei, Pierre Taberlet, Stephanie Zundel, Seyed-Abbas Rafat Hamid-Reza Naghash, Mohamed A. A. El-Barody, Okan Ertugrul, Francois Pompanon, the Econogene Consortium, Large-scale mitochondrial DNA analysis of the domestic goat reveals six maternal lineages with high haplotype diversity, PLoS ONE , 2007, شماره (10:e1012)
  1. Hamid-Reza Rezaei, Saeid Naderi, Pierre Taberlet, Francois Pompanon, Evolution and taxonomy of the wild Ovis species (Artiodactyla, Bovidae) based on cytochrome b phylogeny, V European Congress of Mammalogy, 21-26 September. 2007, Italy, Siena

    بازديد : 27774
  Copyright © 2014
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان