وبگاه شخصی حميدرضا رضائي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
Management of Disease in Wild Mammals مدیریت بیماری های پستاندارن وحشی سمیه نمرودی، حمیدرضا رضایی  1395 جهاد دانشگاهی 


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار


  بازديد : 27762
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان