حميدرضا رضائي
حميدرضا رضائي

حميدرضا رضائي

دانشکده: شيلات و محيط زيست

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: محیط زیست

پست الكترونيكي: Rezaei(at)gau(dot)ac(dot)ir

دانلود CV

  بازديد : 27759
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان